1. Adatkezelő adatai
  cég neve: Societe Group Kft.
  címe:1051 Budapest, Sas utca 15.
  email címe: contact@societebudapest.com
  adatvédelemmel kapcsolatos ügyintézés: dataprotection@societebudapest.com
  bejegyző bíróság és cégjegyzék szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-287367
  képviselő: Mádi Orsolya ügyvezető
 2. Adatrögzítés módjai
  Weboldalon történő adatrögzítés: www.societebudapest.com ; www.societehub.com
  Papíralapú adatrögzítés: változó helyszínen, rendezvényekhez kapcsolódóan
 3. Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Kapcsolódó jogszabályok, és a jelen tájékoztatóban használt jogi fogalmak definícióinak forrásai:
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (2016. április 27.) (a továbbiakban “ÁAVR”)
  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.),
  1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
 4. Az adatkezelés jogalapjáról és céljáról, a kezelt adatok köréről, az adatfeldolgozó személyéről és az adatkezelés egyéb körülményeiről a jelen tájékoztatóban nem szereplő esetekben az Adatkezelő az adatfelvételkor ad tájékoztatást az adatkezelő.
 5. A jelen adatkezelési tájékoztató egyes rendelkezései értelemszerűen a Weboldal(ak) valamennyi látogatójára vonatkoznak.
 6. Adatkezelés módjai
  a) Hírlevél feliratkozás

  1. Kezelt adatok köre: név, email cím.
  2. Hírlevél feliratkozás lehetséges módjai:
   a weboldalon, mely esetben a feliratkozás tényéről az Adatkezelő értesítő email küld a megadott email címre;
   az Adatkezelőnek írásban, személyesen adott hozzájárulás.
  3. A hírlevélre történő feliratkozás az érintett nevének és e-mail címének, valamint kifejezett, tájékozott és önkéntes hozzájárulás megadásával történik.
  4. A Hírlevél reklám tartalmú megkeresést is tartalmaz. A Hírlevélre történő feliratkozással az érintett beleegyezik, hogy megadott elérhetőségein az általa szolgáltatott információk alapján az Adatkezelő saját vagy üzleti partnerei személyre szabott ajánlataival keresse meg.
  5. Adatkezelés célja: marketing célú, reklám tartalmú megkeresés küldése
  6. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja) a 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (2) bekezdésében, valamint a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-aiban meghatározottak alapján.
  7. Adatok módosítása, helyesbítése: az Adatkezelőtől kérhető a dataprotection@societebudapest.com email címen
  8. Adatkezelés időtartama, adatok törlése:
   a hozzájárulás visszavonásáig;
   adattörlés az érintett kérelemére bármikor a kérelem beérkezését követen haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül történik meg. A kérelem benyújtható a hírlevél alján található leiratkozó link lekattintásával, vagy az Adatkezelő részére küldött elektronikus vagy postai levélben.
  9. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-116921/2017
 7. Adatkezelő által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések
  Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek.
  A papíralapon megadott adatokat a hozzájárulás igazolása céljából az Adatkezelő digitalizálja (szkennelt dokumentum), és azonos módon védi az online felületen megadott adatokkal. A hozzájárulásokat tartalmazó papírokat az Adatkezelő megfelelő módon megsemmisíti.
 8. Cookie-k
  A cookie-k kis méretű programok vagy fájlok, melyeket a felhasználó internetes böngészője ment el a meglátogatott oldalról és tárol el, kizárólag a felhasználó azonosításának megkönnyítése, valamint a meglátogatott oldal személyre szabhatóságának érdekében. Az internetes böngészők jelentős része az alapbeállításból adódóan elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor lehetőség van ezek felhasználó általi letiltására, visszautasítására is.
  A Weboldal(ak) a következő cookie-kat alkalmazza:
  – WordFence biztonság plugin sütijei (wfvt_2994433204, wordfence_verifiedHuman)
  – Cookie beleegyezés sütije (cookieconsent_status)
  – Google Analytics sütije
  – Nyelvválasztás sütije (pll_language)
  – Hírlevél felugró ablak sütije (dc_show_newsletter_popup)
 9. A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag az azt megadó érintett tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.
 10. Személyes adat kezelése alapulhat az érintett hozzájárulásán, vagy törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelet közérdeken alapuló célból történt elrendelése alapján (kötelező adatkezelés, pl. nyereményjáték nyertesei esteében), vagy az Infotv.-ben, illetve az EU ÁAKR-ben biztosított másodlagos jogalapok bármelyikén, továbbá vásárolt vagy a DM törvény alapján kezelt adatok esetén az ott rögzített egyéb szabályokra tekintettel. A jogalapról az Adatkezelő vagy a jelen tájékoztatóban vagy az adatfelvételkor ad tájékoztatást.
 11. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
  a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 12. Az adatkezelő az Infotv. 3. § 3. pontja szerinti különleges adatot csak az érintett kifejezett, külön hozzájárulása esetén kezelhet az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett, a különleges adat céljának megjelölésével (pl. egészségi állapotra, egészséget érintő szokásokra vonatkozó kutatások).
 13. Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
 14. Az Adatkezelő Magyarország területén, a székhelyén, valamint a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által nyújtott szerverszolgáltatás révén a Drávanet Zrt., mint alvállalkozó tárhely-szolgáltató 1113 Budapest, Victor Hugo út 18-22. szám alatt található szerverein tárolja az érintettek személyes adatait.
 15. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás az Adatkezelőtől írásban kérhető.
 16. Az érintett személyes adatait a fentieken túl abban az esetben is törli az Adatkezelő, ha
  az adatkezelés bármely okból jogellenes;
  az adatkezelés célja megszűnt;
  a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;
  a kezelt adatok köre hiányos vagy az adat téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, és az adattörlést jogszabály nem zárja ki.
 17. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. A döntésről az adatkezelő 14 napon belül köteles értesíteni az érintettet, aki – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv. 22. §-ában meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
 18. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot törlés helyett, amennyiben az érintett ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló bármely információk alapján a törlés feltételezhetően sértené az érintett jogos érdekeit.
 19. Adatfeldolgozó: a XI. pontban írt tárhely-szolgáltató Az adatfeldolgozó adatainak változtatása nem jelenti a jelen tájékoztató olyan módosítását, amely miatt azt az érintettekkel el kellene fogadtatni.
 20. Az Adatkezelő belső adatvédelmi felelőst nem foglalkoztat.
 21. Esetleges jogsérelem esetén felhasználó az illetékes törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu)
 22. Panaszkezelés a contact@societebudapest.com email címen történik. A panaszügyek során keletkezett személyes adatok kezelése – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a panasz elintézését követő legfeljebb 5 évig történhet.