Adatvédelem

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Societe Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Sas u. 15.; cégjegyzékszám: 01-09-287367; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 25755044-2-41; továbbiakban: Szolgáltató),
brand alatt alkalmazott és a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások adatvédelmi és adatkezelési elveit, politikáit.

A jelen Tájékoztatató a Szolgáltató által üzemeltetett a www.societebudapest.com (továbbiakban: Weboldal) útján elérhető, illetve letölthető szolgáltatások, valamint közvetlen üzletszerzési és/vagy marketing célú megkeresések (továbbiakban: Szolgáltatás) során felmerülő személyes adatkezelésre és adatfeldolgozásokra vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, amelyre a Szolgáltató a jelen tájékoztató alkalmazását írja elő.

A jelen Tájékoztató az egyes Szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek (pl., a weboldal felhasználási feltételei, tájékoztatások, stb. – továbbiakban: Felhasználási Feltételek) elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen értelmezendő, ugyanakkor a könnyebb hozzáférés érdekében önálló szerkezetben került rögzítésre. A Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételek módosítása részeként a jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek tájékoztatása mellett egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a tájékoztatásban vagy a Felhasználási Feltételekben meghatározott módon válnak hatályossá az adott érintettel szemben.

 1. Adatkezelő megnevezése

A Weboldalak látogatása és a Szolgáltatás igénybevétele során a Szolgáltató kezeli a természetes személyek, mint személyes adatok jogosultjai (továbbiakban: Felhasználó) azon személyes adatait, amelyek megadásra kerülnek és a Szolgáltató felel a személyes adatokért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

név: Societe Group Kft.
székhely: Magyarország – 1051 Budapest, Sas u. 15.
vezető tisztségviselő: Salgó István
adószám: 25755044-2-41
levelezési cím: Magyarország – 1051 Budapest, Sas u. 15.
adatkezeléssel kapcsolatos igényérvényesítés e-mail cím: contact@societebudapest.com
adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége: contact@societebudapest.com
felügyeleti hatóság adatvédelmi szempontból: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

A Szolgáltató az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozzák meg.

A Szolgáltató a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 5. cikk (1) bekezdés): a.) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; b.) célhoz kötöttség; c.) adattakarékosság; d.) pontosság; e.) korlátozott tárolhatóság; f.) integritás és bizalmas jelleg; g.) elszámoltathatóság.

 1. II. Kezelt személyes adatok köre és célja
 1. 1. A Szolgáltató a személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha arra jogcímmel rendelkezik. A kezelt személyes adatok köre és jogcíme attól függően változik, hogy a Felhasználó melyik, a Weboldalon fellelhető alábbi felületekre és programokra regisztrál vagy vesz igénybe Szolgáltatást:
 1. 1.1. Société Budapest: Egy kreatív közösség, dinamikus tér,  melynek keretében kulturális rendezvények, gasztronómiai események, kiállítások, egyéb nyilvános- és zártkörű rendezvények rendezése és lebonyolítása történik.  Bővebben a www.societebudapest.com link alatt tájékozódhat.
Kezelt adatok Kezelt adatok célja
felhasználó név a regisztráció során a Felhasználók azonosításhoz szükséges adatok
felhasználó jelszava
e-mail cím
teljes név
telefonszám
teljes név A Szolgáltató lehetőséget biztosít a honlapon arra, hogy a Felhasználó hírlevél küldésére regisztráljon, s ilyen formában a Szolgáltató közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresést küldjön számára. Az adatkezelés célja reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.).
e-mail cím
 1. 2. Online látogatókkal kapcsolatos adatkezelés (hírlevél, cookie)

A Szolgáltató a Weboldalak használatával, illetve e Weboldalakon keresztül a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel jogosult – az érintett önkéntesen, előzetesen meghatározott és konkrét adatkezelés (hírlevélszolgáltatás, illetve Felhasználó előzmények rögzítése a felhasználói élmény növelése érdekében) céljából történő adatkezeléshez való hozzájárulásával – kezelni a Weboldalakat látogató Felhasználók egyes személyes adatait.

A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulásával jogosult a honlapon keresztül megadott személyes adatainak hírlevél szolgáltatás, mint közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználására. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából a Szolgáltató felhasználja, úgy az ilyen adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.

A Felhasználó a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét a honlap „Feliratkozás hírlevélre” menüpontjára való kattintással vagy a felugró „pop up” ablakon történő feliratkozással, valamint igényelt személyes adatok megadásával jogosult jelezni.

A Felhasználó hozzájárulása akkor jogszerű, ha az a) önkéntes; b) a hírlevélszolgáltatás igénybevételére vonatkozik; c) megfelelő tájékoztatáson alapul; és d) egyértelmű akaratnyilatkozat.

A Szolgáltató a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény leadását megelőzően köteles tájékoztatni a Felhasználót a jelen alfejezetben meghatározott és a Felhasználóval kapcsolatos adatkezelés rendjéről. A Felhasználó a tájékoztatás megadását köteles elismerni az elektronikus felületen történő – a jelen alfejezet értelmében végzett adatkezeléssel történő hozzájárulását tartalmú – nyilatkozat megtételével. A nyilatkozat megtételét az elektronikus felületen elhelyezett jelölőnégyzetben elhelyezett jelzés igazolja, és amely jelzés megtétele a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény Szolgáltató részére történő megküldésének.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a hírlevél szolgáltatást adott Felhasználó vonatkozásában bármikor egyoldalúan megszüntesse, amennyiben azt észleli, hogy a hírlevél szolgáltatást a Felhasználó a rendeltetési céljától eltérő célra, így különösen a Szolgáltató üzletszerű gazdasági tevékenységével kapcsolatos jó hírnevének sérelmére használja.

A Felhasználó által hírlevél szolgáltatás igénybevételére megtett hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hírlevelekben jelzett „Leiratkozás a hírlevélről” parancs aktiválásával. A hozzájárulás visszavonása a Szolgáltató tudomásulvételétől függetlenül hatályos, és a visszavonást követően a Szolgáltató hírlevél szolgáltatás nyújtására az adott Felhasználó vonatkozásában nem jogosult.

A Szolgáltató kezelésében álló Weboldalakra történő látogatás tényénél fogva a Felhasználó végberendezésében sütik segítségével adattárolást, illetve adatkezelést hajthat végre a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Felhasználó részére célzott reklám és egyéb célzott tartalom eljuttatása és piackutatás céljából. A sütik használatához a Felhasználónak minden esetben hozzájárulását kell adni a honlapon megjelenő „Ez a weboldal sütiket (cookie – kat) használ” tájékoztató szöveg mellett, e hozzájárulás kinyilvánítására megadott „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát ” ikon aktiválásával.

A Felhasználónak a sütik alkalmazására vonatkozó hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy a honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás hiányában előfordulhat, hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek megfelelően, illetve a Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a honlap megtagadhatja. A „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát ” ikon mellett elhelyezett „További információt kérek ” ikon aktiválásával a Felhasználót a weboldal az Adatkezelési Szabályzat weboldal használatával kapcsolatos része kivonatát tartalmazó aloldalára irányítja.

A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan a Szolgáltató kezelésébe kerülnek. Ezek a következő adatok: a) Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszközének egyes adatai; b) Felhasználó által használt IP cím.

Ezen adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy a Szolgáltató honlap-látogatottsági adatokhoz jusson, illetve a honlappal kapcsolatban felmerülő esetleges hibákat, támadási kísérleteket megfelelően észlelni és naplózni tudja. Az Adatkezelő folyamatosan naplózza és 3 napot követően törli a következő adatokat: látogatás dátuma, IP cím, operációs rendszer verziójának adatai, böngésző típusa és verziószáma, az elért tartalom és az előzőleg látogatott tartalom címe.

Az ilyen adatkezelés jogalapja egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt a Szolgáltató jogos érdekeinek védelme. A Szolgáltató az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást jelen fejezet tartalmának Weboldalakon történő közzétételével teljesíti, és a Felhasználó tudomásulvételét és hozzájárulását e körben a honlapra történő látogatásával, mint ráutaló magatartással adja meg a Szolgáltató részére.

Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon belépéshez használt felhasználók nevét és jelszavát jogosulatlan harmadik személy számára ne tegye hozzáférhetővé, ilyen személlyel azt ne közölje, ne semmisítse meg, ne veszítse el. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát vagy a honlapon megadott egyéb adatait a jelen Tájékoztató, valamint az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseitől eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és ebből közvetlenül vagy közvetetten joghátrány kockázata keletkezik számára.

A jelen fejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat Szolgáltató általi rögzítésétől számított 10 év.

 1. 3. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató részére e-mailt vagy postai úton levelet küld, úgy a Szolgáltató rögzíti a felhasználó e-mail címét és- amennyiben megadta – a címét és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

 1. III. Az adatkezelés jogalapja, a Felhasználók jogai

Az egyes Société által nyújtott Szolgáltatás megrendelésével, illetve használatával az érintett hozzájárul, illetve tudomásul veszi, hogy személyes adatait a Societe Group Kft. a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kezelje.

Az adatkezelésre a Weboldalakon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt, illetve róla generált személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

Azokat a természetes személyeket, akik személyes adatait a Szolgáltató – bármely oknál fogva – kezeli, a Szolgáltató adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:

 1. tájékoztatáshoz való jog;
 2. helyesbítéshez való jog;
 3. elfeledtetéshez való jog;
 4. adatkezelés korlátozásához való jog;
 5. adathordozhatósághoz való jog;
 6. tiltakozáshoz való jog.

[Helyesbítéshez való jog] 

Amennyiben az Adatkezelő pontatlanul vagy hiányosan kezeli a Felhasználó valamely személyes adatát, úgy a jogosult kérheti az Adatkezelőt, hogy a pontatlanul kezelt személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt személyes adatot haladéktalanul kiegészítse a jogosult által szolgáltatott és igazolt adatok alapján.

A Felhasználó (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a helyesbítés iránti kérelmét az 1. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és az Adatkezelő részére történő megküldésével terjesztheti elő.

[Törléshez való jog] 

A Felhasználó jogosult az Adatkezelőtől kérni személyes adatainak törlését az Adatkezelő valamennyi nyilvántartásából. Az Adatkezelő e kérelem beérkezését követően haladéktalanul törli a törölni kért személyes adatokat, ha a következő indokok egyike fennáll: a) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte; b) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja; c) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte; d) jogszabályi kötelezettségnél fogva az Adatkezelő köteles a személyes adatok törlésére.

A Felhasználó a törlés iránti kérelmét a 2. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és az Adatkezelő részére történő megküldésével terjesztheti elő.

Az Adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyike fennáll.

[Adatkezelés korlátozásához való jog]

A Felhasználó jogosult kérni az Adatkezelőt, hogy a személyes adataira vonatkozó adatkezelést korlátozza amennyiben: a) a Felhasználó vitatja az Adatkezelő által gyűjtött és tárolt személyes adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatkozó időtartamra; vagy b) az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogellenes és a Felhasználó a gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy c) az adatkezelés célja megszűnt és az Adatkezelőnek nincs szüksége a gyűjtött és tárolt személyes adatokra, de a Felhasználó jogi igénye előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további (korlátozott) adatkezelést; vagy d) a Felhasználó tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog jogszerűségének kivizsgálásának idejére.

A Felhasználó (vagy a képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a korlátozás iránti kérelmét a 3. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és az Adatkezelő részére történő megküldésével terjesztheti elő.

A korlátozás alá eső személyes adatot az Adatkezelő kizárólag tárolni jogosult. A korlátozás alá eső személyes adaton adatkezelést végrehajtani az Adatkezelő kizárólag a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása vagy jogi érdekének előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, továbbá az Európai Unió vagy tagállama fontos közérdekéből jogosult.

Amennyiben a személyes adat korlátozásának feltételei nem állnak fenn, úgy az Adatkezelő a korlátozást feloldja, és erről előzetesen köteles tájékoztatni a Felhasználót.

[Adathordozhatósághoz való jog]

Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet az Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulása alapján automatizált módon kezel, a Felhasználó kérheti a Társaságot, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait az Adatkezelő elektronikus formátumban – a GDPR 20. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint – a rendelkezésére bocsássa.

Az Adatkezelő a gyűjtött és tárolt személyes adatok elektronikus formában történő átadásánál köteles figyelembe venni, hogy a Felhasználó az elektronikus formában átadott gyűjtött és tárolt személyes adatait jogosult átadni másik adatkezelőnek, vagy az Adatkezelőt felkérni, hogy e személyes adatokat közvetlenül küldje meg másik adatkezelőnek.

A Felhasználó (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) az adathordozás iránti kérelmét a 4. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Társaság részére történő megküldésével terjesztheti elő.

[Tiltakozáshoz való jog] 

A Felhasználó tiltakozhat a személyes adatainak Adatkezelő általi adatkezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő az adatkezelést az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében hajtja végre.

A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a tiltakozás iránti kérelmét az 5. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Társaság részére történő megküldésével terjesztheti elő.

A tiltakozó nyilatkozat Adatkezelő általi elfogadását követően az Adatkezelő nem jogosult az érintett személyes adatot az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében kezelni, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos ok igazolja, amelyek elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyik jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik

[Adatvédelmi tisztviselő]

Adatvédelmi tisztviselő került kijelölésre annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatok mindig nyitott, pontos és törvényes módon kerüljenek feldolgozásra. Adatvédelmi tisztviselőnkkel a contact@societebudapest.com e-mail-címen léphetnek kapcsolatba.

 1. IV. Adatkezelés időtartama

A Szolgáltató a jelen Tájékoztatóban meghatározott időtartam(ok) alatt kezeli az érintett személyes és egyéb technikai adatait.

A Szolgáltató a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a kötelmi jogviszony megszűnésétől 5 évig tárolja; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 év. A számviteli bizonylatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kerülnek megőrzésre.

A Szolgáltató – a jelen Tájékoztató, illetve a Felhasználási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában – az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az érintett személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldése céljából. A jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltatás megszűnése illetve a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetése nem jelenti a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) – külön szükséges visszavonni.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kérni:

 1. V. Adatbiztonság

A Szolgáltató a belépési jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

A Szolgáltató megbízásából a Central Médiacsoport Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.) napi 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

 1. VI. Adattovábbítások és adatfeldolgozók (címzettek)

A személyes adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A Szolgáltatásai nyújtása, a Felhasználók kiszolgálása és a Szolgáltatást működtető informatikai rendszer üzemeltetése érdekében a Szolgáltató adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően, a jogszabályok betartása mellett végzik adatfeldolgozói tevékenységüket.

Az alábbi adatfeldolgozókkal dolgozunk együtt:

cégnév székhely tevékenység
MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC ; 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000

Atlanta, GA 30308

Marketing, hírlevél
Mandrill c/o The Rocket Science Group, LLC ; 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000

Atlanta, GA 30308

vásárlói egyedi e-mailek kiküldése
Szám-Biztos Kft 2151 Fót, Attila u. 23. könyvelés
Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 9. szerverszolgáltatás

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Szolgáltatót tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából. A Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja. A hatóságoknak, bíróságoknak, illetve a jogszabályon alapuló adattovábbításról a Szolgáltató nem minden esetben ad tájékoztatást az érintettnek.

Az adatfeldolgozóknak történő adattovábbításokhoz az érintett hozzájárulása nem szükséges. A Szolgáltató az adatátadásokról adattovábbítási nyilvántartásokat vezet.

A jelen Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó kifejezetten elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő továbbítsa személyes adatait az adatfeldolgozók részére.

 1. VII. Külső szolgáltatók tevékenysége

Weboldalaink harmadik felek weboldalaira és szolgáltatásaira mutató linkeket tartalmaznak, beleértve harmadik fél partnereink weboldalait és szolgáltatásait is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor egy linket használ, hogy Weboldalainkról egy másik webhelyre ugorhasson, vagy harmadik személytől kér szolgáltatást, ez az Adatvédelmi Tájékoztató arra már nem érvényes.

Alkalmazások webáruházait működtető szolgáltatók

A mobil és táblagép alkalmazások áruházait (pl. Apple Store, Android Store) működtető szolgáltatók (pl. Apple Inc., Google Inc.) a Szolgáltatótól függetlenül kezelik a végfelhasználói készülékre telepített Szolgáltatások felhasználóinak adatait, és küldenek frissítésre vonatkozó értesítéseket.

Fizetést biztosító külső szolgáltatók

A Tájékoztatókban meghatározott, ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatások kifizetését biztosító szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám, stb.) a saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik, melyekről bővebb felvilágosítást a fizetést biztosító szolgáltató tud nyújtani.

Külső közvetítő szolgáltatók

Egyes szolgáltatók (pl. Google Inc., Instagram Inc., Facebook Inc.; YouTube Inc.; Vimeo) a saját adatvédelmi irányelveik szerint a Szolgáltatások igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak. A Szolgáltató az ennek során a számára továbbított adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli. A Szolgáltatás keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például:

Adatvédelmi tájékoztató linkje Felhasználási feltételek linkje
Facebook http://www.facebook.com/full_data_use_policy http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
Google https://www.google.com/intl/hu/+/policy/ https://www.google.com/intl/hu/+/policy/pagesterm.html
Instagram http://instagram.com/privacy https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511
YouTube https://policies.google.com/privacy https://policies.google.com/terms
Vimeo https://vimeo.com/privacy https://vimeo.com/terms

Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

1. A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie-k mellett mérőpixeleket, és a hirdetési kampányok azonosítását szolgáló ún. kampánykódokat használnak.

2. A szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetőek a felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történik.

3. A Szolgáltató a webalapú Szolgáltatásainak működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Szolgáltatásait használókat az egyes adatokon szerződött partnerei által – a Szolgáltatótól függetlenül – végzett tevékenységről. Az érintett a Szolgáltató weboldalainak, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk alábbi célból és módon történő hasznosításához:

a) A Google Inc.Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatása

A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését.

A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.

A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

b) A Gemius Hungary Kft. cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html

A célzott tartalomszolgáltatásba és hirdetésmegjelenítésbe bevont külső szolgáltató

A Szolgáltató a felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében egyes web alapú Szolgáltatásainak működése során a célzott tartalomszolgáltatás és hirdetés-megjelenítéshez igénybe veszi a Scarab Research Kft.-t. A Scarab Research Kft. olyan cookie-t alkalmaz, amelynek segítségével képes a Felhasználók Societe Group Kft. üzemeltetésében lévő weboldal(ak)on tapasztalt felhasználói szokása – és a jelen Tájékoztató erre vonatkozó rendelkezése esetén további adatok – alapján felhasználói csoportokat képezni. A Scarab Research tevékenysége a recommender.scarabresearch. com domainnel azonosított cookie törlésével és tiltásával megakadályozható. A Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában a külső szolgáltató által gyűjtött információkat sem a Szogáltataó sem a külső társaság nem kapcsolja össze a Szolgáltatás regisztrációja illetve használata során a Felhasználó által megadott adatokkal. A külső szolgáltató működéséről a szolgáltató tud bővebb felvilágosítást adni: http://www.scarabresearch.com/

Tájékoztatás – a rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készül

Tájékoztatjuk, hogy a Societe Group Kft. (székhely: 1051 Budapest, Sas u. 15.; Cg: 01-09-287367; a továbbiakban: Société) nyilvános eseményein, rendezvényein (továbbiakban: Rendezvény) kép- és hangfelvétel készül. A résztvevő a Société Rendezvényein való részvételével, illetve a Rendezvény helyszínére történő belépéssel – minden további megkérdezése nélkül is – előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja képmásának, hangmásának rögzítéséhez azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevezhető meg, individualizálható. Amennyiben a résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is megnevezhető. A kép- és hangfelvétel felhasználása térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható. A Société a későbbiekben a résztvevő tekintetében korlátozás nélkül, szabadon jogosult a résztvevőről készített és készült hang- és/vagy képfelvétel és megjelenítés hasznosítására, felhasználására (pl. a Rendezvényeinek népszerűsítésére a Facebookon, Instagram poszton, hírlevélben képként, stb.), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával. A résztvevő ezekért sem előre, sem pedig utólag semminemű ellenszolgáltatásra nem jogosult – és ilyen jellegű igényt vagy követelést nem támaszthat a Société-vel szemben. A fenti adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, melyet visszavonásig kezelünk. A személyes adatok adatkezelője a Société. A részletes és minden ide vonatkozó tényt tartalmazó adatkezelési tájékoztató a www.societebudapest.com oldalon ismerhető meg.

 

Tájékoztató érvényes       2021. július  01. napjától

Letölthető dokumentumok: